Oppimisvaikeus 16.9.2013

Uusia väitöksiä oppimisvaikeuksista

Lukivaikeuden kehityskulkuun vaikuttaa jo kolmen tunnin kuntoutus

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan lukivaikeuteen liittyy kuulotiedon neuraalisen käsittelyn ongelmia niin lapsuudessa kuin aikuisuudessakin. Näitä ongelmia voidaan kuitenkin ehkäistä jo ennen kouluikää lyhytkestoisella audiovisuaalisella kirjain-äänne yhteyksien harjoittelulla.

Tutkimuksen mukaan lukivaikeusriskissä olevien lasten aivot erottelevat normaalia heikommin puheäänteitä. Tämän on aiemmin osoitettu olevan yhteydessä kielen oppimiseen ja lukutaitoon. Tutkimus osoitti myös, että kuulotiedon käsittelyn vaikeudet jatkuvat aikuisuuteen. Uuden tutkimusasetelman ansiosta ääntämisen muutosten käsittelyä aivoissa oli mahdollista rekisteröidä lyhyessä ajassa niin aikuisilta kuin lapsiltakin.

Tutkimuksen mukaan jo yhteensä kolme tuntia kestänyt kirjain-äänne-yhteyksien harjoitteleminen tietokoneavusteisesti esikouluiässä kohentaa lukemiseen liittyviä taitoja ja tarkentaa vokaalien erottelukykyä aivoissa.

Riikka Lovio väitteli käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 6.9.2013 klo 12 psykologian alaan kuuluvasta aiheesta "Cortical multi-attribute auditory discrimination deficits and their amelioration in dyslexia".


Käytöshäiriöisten nuorten heikot sanalliset valmiudet ennustavat myöhempää rikollisuutta

Käytösoireilu nuoruusiässä on varsin yleistä, mutta suurimmalla osalla se loppuu aikuisikään mennessä. Osalla nuorista näin ei kuitenkaan käy, vaan nuoruusiän oireilu jatkuu aikuisiän rikollisuutena.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Marko Manninen selvitti väitöskirjatutkimuksessaan koulukotiin sijoitettujen nuorten neuropsykologista ja psykiatrista profiilia ja niiden yhteyttä sekä myöhempään rikollisuuteen että myöhempään psykiatriseen sairastuvuuteen viiden vuoden seuranta-ajalla. Manninen keräsi aineistonsa vuosina 2004 ja 2005. Tutkimukseen osallistui 53 Oulun lähellä sijaitsevassa koulukodissa ollutta 15–18-vuotiasta nuorta, 33 poikaa ja 20 tyttöä.

Koulukotiin sijoitetuilla nuorilla esiintyi selvästi yleisväestöä enemmän mielenterveyden ongelmia. Koulukodin työntekijät tunnistivat nuorten oireilua melko hyvin, mutta esimerkiksi psykoosiriskioireet ja etenkin poikien masennusoireet jäivät helposti piiloon, usein aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi. Nuorilla oli myös huomattavia vaikeuksia omien tunteidensa tunnistamisessa ja käsittelyssä. Neuropsykologinen suoriutuminen oli muiden samanikäisten nuorten suoriutumista heikompaa, ja ongelmia esiintyi etenkin kielellisessä suoriutumisessa.

Psykologian maisteri Marko Manninen väittelee käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa psykologian alaan kuuluvasta aiheesta "Koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrinen oirekuva ja ennuste" 27.9. klo 12. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Siltavuorenpenger 3 A, sh. 107.

 

Väitöskirjat löytyvät sähköisinä Helsingin yliopiston Ethesis-palvelusta.


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 16.9.2013