Oppimisvaikeus 3.6.2010

Uusi tutkimus aikuisten oppimisvaikeuksista

Tutkimusraportti kuvaa suomalaisten kokemuksia oppimisvaikeuksista ja saadusta tuesta.

Korkeamäki J (2010). Aikuisten oppimisvaikeudet. Näkökulmia selviytymiseen. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 83/2010. (PDF)

Suomessa suurimmat lukivaikeuden haasteet liittyvät useimmiten vieraisiin kieliin. Ongelmat vieraissa kielissä vaikeuttavat opintojen sujumista ja voivat johtaa niiden keskeyttämiseen. Myös työelämässä vaaditaan yhä enemmän vieraiden kielten sujuvaa osaamista. Aikuisena selviytymiskeinoja tarvitaan lisäksi muistamiseen ja keskittymiseen. Muun muassa nämä asiat selviävät tutkija Johanna Korkeamäen tutkimuksesta "Aikuisten oppimisvaikeudet. Näkökulmia selviytymiseen". Kuntoutussäätiön Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen Opi oppimaan -projektissa on tutkittu suomalaisten aikuisten kokemuksia oppimisvaikeuksista ja kehitetty kohderyhmälle uusia tukipalveluita. Tutkimusta varten on haastateltu 26 aikuista, joilla on todettu oppimisvaikeus tai tarkkaavuushäiriö. Tavoitteena oli selvittää aikuisten kokemuksia, hyödyllisiä selviytymiskeinoja ja saatua tukea.

 

Oppimisvaikeudet yhtä yleisiä miehillä ja naisilla

Monen aikuisen oppimisvaikeuksia ei ole osattu tunnistaa kouluaikana. Myös osa tutkimukseen osallistuneiden nuorten vaikeuksista oli jäänyt huomaamatta. Aikuisena oppimisvaikeuden tunnistaminen koetaan usein myönteisenä, sillä se selittää koettuja vaikeuksia ja auttaa tarvittavan tuen löytymisessä. Myös oppimisvaikeuksiin liittyvä julkisuus on auttanut monia tunnistamaan omat vaikeutensa. Omaa oppimisvaikeutta lähdetään selvittämään yleensä silloin, kun elämässä on jokin murroskohta, kuten opintojen aloittaminen, tarve vaihtaa ammattia tai terveydelliset syyt. Lisäksi lapsen koulunkäynnin aloittaminen voi vaikuttaa vanhemman haluun selvittää omat oppimisvaikeudet.

Oppimisvaikeuksia on aiemmin pidetty miehillä naisia yleisempänä. Nykytiedon perusteella esimerkiksi lukivaikeudet arvioidaan yhtä yleisiksi. Kuntoutussäätiön tutkimuksessa miesten oppimisvaikeuksiin liittyi enemmän häiriökäyttäytymistä ja rangaistuksia, kun taas naiset useammin salasivat vaikeudet koulussa. Naisten oppimisvaikeuksiin liittyi useammin itsetunto-ongelmia ja koulukiusaamista.

 

Läheisten apu keskeistä

Tutkimus osoittaa, että aikuisen ei ole aina helppo löytää tarvittavaa tukea. Aikuiskoulutuksessa oppimisvaikeuksiin liittyvät tukimuodot ovat vielä hajanaisia. Kaikissa oppilaitoksissa ei ole erityisopettajaa tai opintopsykologia, jonka puoleen voisi kääntyä. Myös terveydenhuollon tarjoama tuki on vaihtelevaa. Vaikka oppimisvaikeus oli todettu jo lapsena, ovat tukitoimet voineet jäädä keskeneräisiksi. Uusia selviytymiskeinoja tarvitaan etenkin opiskelun ja työelämän siirtymävaiheissa. Aiemmat kokemukset vaikuttivat tuen hakemiseen aikuisena.

Monesti läheisiltä saatu apu oli vähintään yhtä tärkeää kuin koulusta saatu tuki. Vanhempien kekseliäisyys oli tarpeen, kun etsittiin lapselle sopivia tukimuotoja. Aikuisen kohdalla puolisolla oli merkitystä käytännön tukena ja kannustajana.

Tutkimuksen tulokset ovat hyödyllisiä, kun kehitetään tukipalveluita vastaamaan nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin liittyviä tarpeita.

Opi oppimaan -hankkeessa on kehitetty kuntoutuspalveluja nuorille ja aikuisille, jotka eivät peruspalveluiden kautta ole saaneet tarvitsemaansa tukea. Vuosina 2006-2010 Raha-automaattiyhdistyksen tuella toteutettu hanke päättyy tulevana kesänä.

 

Toimittajakappaleet ja tilaukset (25 euroa):
Johanna Korkeamäki: Aikuisten oppimisvaikeudet. Näkökulmia selviytymiseen. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 83/2010

Ann-Marie Norrgrann, p. 044 781 3156 | ann-marie.norrgrann@kuntoutussaatio.fi

 

Lisätietoja Opi oppimaan -hankkeesta:

projektipäällikkö Seija Haapasalo, p. 044 781 3102 | seija.haapasalo@kuntoutussaatio.fi

tutkija Johanna Korkeamäki, p. 044 781 3114 | johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi
Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 24.1.2013