Oppimisvaikeus 16.12.2009

Seminaari kuntoutuspalveluista

Opi oppimaan -hanke järjesti 5.11. 2009 oppimisvaikeuksien kuntoutuspalveluiden levittämiseen liittyvän kutsuseminaarin Pää pinnalla, kun tietoa tulvii - aikuisten oppimisvaikeudet kuntoutuksen haasteena.

Seminaarissa kuultiin mielenkiintoisia esityksiä ja käytiin keskustelua oppimisvaikeuksien kuntoutuksen haasteista. Tutkimusprofessori Kiti Muller toi esiin huolensa nykyisen työelämän kovista vaatimuksista ja siitä, ettei uuden oppimiseen varata riittävästi aikaa. Nämä ongelmat koskettavat erityisesti niitä henkilöitä, joilla on oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja hoidon nähtiin yleisesti kuuluvan julkisen terveydenhuollon vastuulle, joskin työterveyshuollolla ja Kelalla voi olla oma merkittävä roolinsa työnjaossa. Foniatri, dosentti Marja-Leena Haapanen (HUS) esitti tärkeän kysymyksen: "Kun lasten oppimisvaikeuksien huomiointi on jo itsestäänselvyys terveydenhuollossa, miksi samoin ei ajatella aikuisten kohdalla?" Hänen mielestään resurssien uudelleen jakaminen voisi mahdollistaa diagnostiikan ohella kuntoutuksen tarjoamisen.

 

Tutustu seminaarin ohjelmaan, kuvagalleriaan ja esityksiin:

Seminaarin ohjelma

Kuvagalleria

Esitykset

 

TIEDOTE 5.11.2009

Kuntoutuksesta tukea oppimisvaikeuksiin työssä ja opiskelussa

Yhteiskunnan palvelujärjestelmästä ovat puuttuneet kuntoutuspalvelut aikuisten oppimisvaikeuksiin lähes kokonaan. Kuntoutussäätiön Opi oppimaan -hanke on osoittanut, että selkeä tarve palveluille on olemassa. Hankkeessa kehitetään kuntoutuspalveluja nuorille ja aikuisille, jotka eivät peruspalveluiden kautta ole saaneet tarvitsemaansa tukea.

 

Oppimisvaikeus on elinikäinen seuralainen

Sekä työssäkäyvät että opiskelijat ovat hakeutuneet hankkeen palveluiden piiriin. Myös ammatillisessa kuntoutuksessa olevat ovat löytäneet palvelut. Asiakkaiden keski-ikä 38 vuotta kertoo selkeästi siitä, että kohderyhmän tuen tarpeet eivät poistu iän myötä vaan voivat pikemminkin lisääntyä ikääntymisen ja kasvavien haasteiden myötä. Miltei puolet asiakkaista koki lisäksi jonkinasteisia mielenterveyden ongelmia, mikä omalta osaltaan vahvistaa kohderyhmän kuntoutuspalvelujen kehittämisen tarpeita.

- - Oppimisvaikeuksiin liittyvän tiedon saaminen on ollut hankkeen asiakkaille erittäin tärkeää. Tiedolla on ollut merkitystä itsetuntemuksen ja itsetunnon kohentumiseen. Monelle on ollut tärkeää kokea, etteivät he ole yksin vaikeutensa kanssa. Ammattilaisten kanssa käytyjen keskustelujen ja vertaistuen myötä on ollut helpompaa kertoa omista vaikeuksista ja pyytää tarvittavia tukitoimia oppilaitoksessa tai työpaikalla. Uudet opiskelustrategiat ja -välineet, kuten äänikirjat, ovat helpottaneet oppimista monen asiakkaan kohdalla, hankkeen tutkija Johanna Korkeamäki kertoo.

- Palveluilla voidaan lisätä tasa-arvoa tietoyhteiskunnassa. Kun oppiminen on hankalaa, ei tarvittavan tuen tai apukeinojen löytäminen ole helppoa, hän jatkaa.

 

Oppimisvaikeudet osaksi kuntoutuspalveluketjua

- Oppimisvaikeudet on opittava tunnistamaan ja otettava aidosti mukaan kuntoutustyöhön. Tarvitaan sekä erityispalveluita että vaikeuksien huomioimista muiden kuntoutuspalveluiden sisällä, Opi oppimaan -hankkeen projektipäällikkö Seija Haapasalo sanoo.
- - Lisäksi esimerkiksi työterveyshuolloissa tai eri oppilaitoksissa työskentelevillä psykologeilla on oltava riittävästi tarvittavaa ammattitaitoa. Erittäin arvokkaita ovat myös vertaistukea tarjoavat sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit, Haapasalo jatkaa.

Kuntoutussäätiössä vuonna 2010 käynnistyvät Kelan ammatilliset kuntoutuskurssit ja pitkäaikaistyöttömien kurssit sisältävät oppimisvaikeuksien tunnistustestit ja oppimisvalmennusta. Myös Sata-komitean mietinnössä oppimisvaikeudet on huomioitu osaksi kuntoutuspalveluketjua, jonka turvaamisek si tarvitaan myös asianmukaista koulutusta terveydenhuoltohenkilöstölle.

 

Kuntoutussäätiön Opi oppimaan -hanke (2006-2010) on osa Raha-automaattiyhdistyksen Oppimisvaikeusohjelmaa, joka käynnistyi vuonna 2006. Ohjelman tavoitteena on kiinnittää huomiota lasten ja nuorten oppimisvaikeuksiin ja ehkäistä niihin liittyvää syrjäytymistä.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Seija Haapasalo

p. 044 781 3102 | seija.haapasalo(a)kuntoutussaatio.fi

Tutkija Johanna Korkeamäki

p. 044 781 3114 | johanna.korkeamaki(a)kuntoutussaatio.fi

www.opioppimaan.fi


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 24.1.2013