Esteettömyys

Esok-hanke - esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa

ESOK-hankkeen tavoite on korkea-asteen opetuksen ja opiskelun fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden kehittäminen siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Esteetön työpaikka - Esteettömyysratkaisuja aihealueittain 

Esteetön työpaikka on Työterveyslaitoksen kehittämä tietopankki. Esteettömyysratkaisujen tietopankkiin on kerätty erityisesti työpaikoille soveltuvia esteettömyyttä lisääviä ratkaisuja. Sivustolta löytyy myös esteettömyysratkaisujen arviointilomake.

Opetushallituksen Esteettömästi toisen asteen opintoihin -opas (pdf)

Opas on tarkoitettu toisen asteen opintoja tarjoaville koulutuksen järjestäjille ja kaikille esteettömyysajattelusta ja joustavien opintopolkujen rakentamisesta kiinnostuneille.

Laatua verkkoon

Laatua verkkoon on Suomi.fi-portaalin alisivusto. Sivuston kohderyhmiä ovat erityisesti julkishallinnon verkkopalveluja tuottavat ja toimittavat tahot sekä Suomi.fi:n yhteistyöverkosto. Sivustosta on hyötyä myös muille verkkopalveluja tuottaville toimijoille.


Turun yliopiston suositus erityisjärjestelyistä

Vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita koskevien erityisjärjestelyjen tavoitteena on vähentää vammasta, pitkäaikaissairaudesta tai oppimisen vaikeudesta aiheutuvaa haittaa ja siten edistää yhdenvertaisuuden toteutumista vammaisten henkilöiden ja erilaisten oppijoiden koulutukseen pääsemiseksi ja siinä selviämiseksi. (Yhdenvertaisuuslaki 5§ )


Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla - opas työnantajalle (pdf)

Julkaisun tarkoituksena on antaa tietoa yksityisen sektorin työnantajille vammaisten ja vajaakuntoisten työllistämisen edellytyksistä ja käytettävissä olevista tukimuodoista.

Ylioppilastutkintolautakunta - Luku- ja kirjoitushäiriöiset kokelaat

Määräyksissä ilmoitetaan, miten erityisjärjestelyjä haetaan ja millä tavoin kuulovamma, luku- ja kirjoitushäiriö, sairaus, vamma ja vieraskielisyys voidaan ottaa huomioon kokeiden arvostelussa.

Englanninkielisä sivustoja


Job Accommodation Network - Learning Disabilities

Työjärjestelyjä oppimisvaikeuksiin.

Web Designing For Dyslexia

Ohjeita esteettömien verkkosivujen rakentamiseksi.


Siirry sivun alkuun
Päivitetty 27.11.2015